ANBI-instelling

De Belastingdienst heeft het E. du Perron Genootschap geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie www.anbi.nl.

ANBI gegevens
E. du Perron Genootschap (EDPG)

RSIN of fiscaal nummer
814167755

Contactgegevens
EDPG, Kruisstraat 18, 1353 AN  Almere

Bestuurssamenstelling
Kees Snoek (voorzitter)
Petra Mars (secretaris)
Arthur van Schendel (penningmeester)
Manu van der Aa
René Verschuur

Beleidsplan E. du Perron Genootschap 2015-2019
Zwaartepunt van het beleid van het EDPG is het opzetten van een website www.eduperron.nl waarop uiteindelijk fulltext al het werk van Du Perron in de eerste druk en in de definitieve druk en diens integrale correspondentie – online doorzoekbaar en voor iedereen gratis – beschikbaar komt, met foto’s en publicaties over Du Perron en zijn werk. Dit geschiedt in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en het Letterkundig Museum, en met medewerking van de zoon van E. du Perron, mr. A.E. du Perron. Dit project, waarvoor het literaire en literair-kritische werk van Du Perron alsook zijn brieven gedigitaliseerd worden, heeft subsidie ontvangen van diverse fondsen en particulieren en is eind 2013 gestart. De subsidies worden uitsluitend besteed aan het project eduperron.nl. Streven is de website in 2015 te presenteren en deze te blijven aanvullen.
Daarnaast richt het beleid van het EDPG zich in de beleidsplan periode op:
– het organiseren van een voor- en najaarsbijeenkomst, waar lezingen over aspecten van leven en werk van Du Perron worden gehouden (geïnteresseerden zijn welkom)
– het publiceren van artikelen in twee Cahiers voor een lezer [ISSN 1381-639X] en twee Nieuwsbrieven
– het onderhouden van de website van het Genootschap www.eduperrongenootschap.nl

Ook nemen bestuursleden zitting in jury’s (zoals thans dr. Manu van der Aa deel uitmaakt van de jury van de E. du Perron prijs, een initiatief van de Gemeente Tilburg en de Tilburg School of Humanities ter bekroning van mensen en instellingen die – evenals Du Perron – in het multiculturele Nederland door middel van cultuuruitingen in brede zin grenzen durven te doorbreken en scheidsmuren kunnen slechten).

Door middel van de genoemde activiteiten en initiatieven wil het EDPG zijn doelstellingen verwezenlijken.

Beloningsbeleid
Het EDPG heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. Binnen het EDPG ontvangt niemand een honorering.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de bevordering en verdieping van de kennis van de Nederlandse literatuur in algemene zin en in het bijzonder de verdieping van de kennis ten aanzien van de schrijver E. du Perron, zowel van zijn persoon als van zijn werk, en het bijdragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis, en al hetgeen daartoe behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Zie voor verslagen van de activiteiten en voortgangsberichten bij Archief en voor de inhoud van de Cahiers bij Bestellen.

Financiële verantwoording

jaarstukken 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013